ClubLegislatiaMuncii.ro cauta utilizator meniu
Email RSS Facebook Comunica experienta
ClubLegislatiaMuncii.ro

contract de munca


ClubLegislatiaMuncii.ro Q&A


as dorii un model de contract de munca

Adaugata in: Contract de munca
Maria Loloiu
 User  Maria Loloiu
a intrebat la 15 Dec. 2011
Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubLegislatiaMuncii.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Primesti gratuit raportul "Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021"!


Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare


 

1 raspunsuri

Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Ioana Popa
 Expert Ioana Popa
a raspuns la intrebare la 16 Dec. 2011
S.C. __________________ S.R.L.
CUI _____________________


C O N T R A C T I N D I V I D U A L D E M U N C ??

??ncheiat ??i ??nregistrat sub nr. ?????????.???/??????.????????????..??n registrul general de eviden???? a salaria??ilor

A. P??r??ile contractului:

Angajator ??? Persoana juridic??/fizic?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????.., cu sediul/domiciliul ??n ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????, ??nregistrat?? la registrul comer??ului/autorit????ile administra??iei publice din ????????????????????????.., sub num??rul???????????????., cod fiscal????????????.?????????.., telefon ?????????????????????.., reprezentat?? legal prin ??????????????????????????????..????????????., ??n calitate de ..????????????????????????????????????????????????.,

??i

salariatul/salariata ??? domnul/doamna ??????..??????????????????????????????????????????????????????, domiciliat?? ??n localitatea ???????????????????????????????????????, str. .??????????????????????????????????????????.. nr. ???????????????, jude??ul ?????????????????????..??????, posesor/posesoare al/a buletinului/c??r??ii de identitate/pa??aportului seria ??????.????????????, nr. ???..?????????..???????????????., eliberat/eliberat?? de ?????????????????????????????????????????? la data de ?????????????????????.., CNP ???????????????????????????????????????.., autorizatie de munca/permis sedere in scop de munca seria ??????..??? nr. ?????????..????????? din data????????????..?????????,

am ??ncheiat prezentul contract individual de munc?? ??n urm??toarele condi??ii asupra c??rora am convenit:

B. Obiectul contractului:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

C. Durata contractului:

a nedeterminat??, salariatul/salariata ??????..??????????????????????????????.. urm??nd s?? ??nceap?? activitatea la data de ?????????????????????;

b determinat??, de ??????.. luni, pe perioada cuprins?? ??ntre data de ???..?????? ??i data de ????????????../pe perioada suspend??rii contractului individual de munc?? al titularului de post.

D. Locul de munc??:

1. Activitatea se desf????oar?? la sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc. ????????????????????????????????????????????? din sediul social/punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului ?????????????????????. .

2. ??n lipsa unui loc de munc?? fix salariatul va desf????ura activitatea astfel:????????????????????????????????????..

E. Felul muncii:

Func??ia/meseria ??????..????????????????????????????????????????????????. conform Clasific??rii Ocupa??iilor din Rom??nia;

F. Atribu??iile postului:

Atribu??iile postului sunt prev??zute ??n fi??a postului, anex?? la contractul individual de munc??.

F1. Criteriile de evaluare a activit??tii profesionale a salariatului:

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .

G. Condi??ii de munc??:

1. Activitatea se desf????oar?? ??n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.

2. Activitatea prestat?? se desf????oar?? ??n condi??ii normale/deosebite/speciale de munc??, potrivit Legii nr. 263/20100 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modific??rile ??i complet??rile ulterioare

H. Durata muncii:

1. O norm?? ??ntreag??, durata timpului de lucru fiind de ?????????. ore/zi ?????????.. ore/s??pt??m??n??.

a. Repartizarea programului de lucru se face dup?? cum urmeaz?? ????????????????????????. ore zi/ore noapte/inegal;

b. Programul de lucru se poate modifica ??n condi??iile regulamentului intern/contractului colectiv de munc?? aplicabil.

2. O frac??iune de norm?? de ?????? ore/zi , ore/s??pt??m??n??????????????????????????.

a. Repartizarea programului de lucru se face dup?? cum urmeaz??:????????????????????????.ore zi/ore noapte;

b. Programul de lucru se poate modifica ??n condi??iile regulamentului intern/contractului colectiv de munc?? aplicabil.

c. Nu se vor efectua ore suplimentare cu excep??ia cazurilor de for???? major?? sau pentru alte lucr??ri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau ??nl??tur??rii consecin??elor acestora.

I. Concediul:

Durata concediului anual de odihn?? este de ?????????. zile lucr??toare, ??n raport cu durata muncii norm?? ??ntreag??, frac??iune de norm??.

De asemenea, beneficiaz?? de un concediu suplimentar de ??????????????????????????? .

J. Salarizare:

1. Salariul de baz?? lunar brut: ???..???????????????????????????????????????.. lei;

2. Alte elemente constitutive:

a. sporuri ???????????????????????????.??????????????????;

b. indemniza??ii ??????????????????????????????..???;

b1. Prestatii suplimentare in bani ????????????????????? .

b2. Modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ????????????????????????.. .

c. alte adaosuri?????????????????????????????????.;

3. Orele suplimentare prestate ??n afara programului normal de lucru sau ??n zilele ??n care nu se lucreaz?? ori ??n zilele de s??rb??tori legale se compenseaz?? cu ore libere pl??tite sau se pl??tesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc?? aplicabil sau Legii nr. 53/2003 ??? Codul muncii.

4. Data/datele la care se pl??te??te salariul este/sunt ????????????????????????. .

K. Drepturi ??i obliga??ii ale p??r??ilor privind s??n??tatea ??i securitatea ??n munc??:

a. echipament individual de protec??ie ???????????????????????????????????????;

b. echipament individual de lucru ?????????????????????????????????????????????;

c. Materiale igienico-sanitare ???????????????????????????????????????????????????;

d. alimenta??ie de protec??ie ????????????????????????????????????.???;

e. alte drepturi ??i obliga??ii privind s??n??tatea ??i securitatea ??n munc?? ???????????????????????????????????????.. .

L. Alte clauze:

a. perioada de proba este de ?????????????????????????????????????????????zile calendaristice;

b. perioada de preaviz ??n cazul concedierii este de ???????????????????????????zile lucr??toare, conform Legii nr. 53/2003 ??? Codul muncii sau contractului colectiv de munc??;

c. perioada de preaviz ??n cazul demisiei este de ??????????????????.???zile lucr??toare, conform Legii nr. 53/2003 ??? Codul Muncii, cu modific??rile si complet??rile ulterioare sau Contractului colectiv de munc?? aplicabil;

d. ??n cazul ??n care salariatul urmeaz?? s??-??i desf????oare activitatea ??n str??in??tate, informa??iile prev??zute la art.18 alin.1 din Legea nr. 53/2003 ??? Codul muncii se vor reg??si ??i ??n contractul individual de munc??;

e. alte clauze.

M. Drepturi ??i obliga??ii generale ale p??r??ilor:

1. Salariatul are, ??n principal, urm??toarele drepturi:

a dreptul la salarizare pentru munca depus??;

b dreptul la repaus zilnic ??i s??pt??m??nal;

c dreptul la concediu de odihn?? anual;

d dreptul la egalitate de ??anse ??i de tratament;

e dreptul la securitate ??i s??n??tate ??n munc??;

f dreptul la acces la formare profesional??.

2. Salariatului ??i revin, ??n principal, urm??toarele obliga??ii:

a obliga??ia de a realiza norma de munc?? sau, dup?? caz, de a ??ndeplini atribu??iile ce ??i revin conform fi??ei postului;

b obliga??ia de a respecta disciplina muncii;

c obliga??ia de fidelitate fa???? de angajator ??n executarea atribu??iilor de serviciu;

d obliga??ia de a respecta m??surile de securitate ??i s??n??tate a muncii ??n unitate;

e obliga??ia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, ??n principal, urm??toarele drepturi:

a s?? dea dispozi??ii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalit????ii lor;

b s?? exercite controlul asupra modului de ??ndeplinire a sarcinilor de serviciu;

c s?? constate s??v??r??irea abaterilor disciplinare ??i s?? aplice sanc??iunile corespunz??toare, potrivit legii, contractului colectiv de munc?? aplicabil ??i regulamentului intern.

d sa stabileasc?? obiectivele de performanta individuala a salariatului;

4. Angajatorului ??n revin, ??n principal, urm??toarele obliga??ii:

a s?? ??nm??neze salariatului un exemplar din contractul individual de munc??, anterior ??nceperii activitatii;

a1 s?? acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc??, din contractul colectiv de munc?? aplicabil ??i din lege;

b s?? asigure permanent condi??iile tehnice ??i organizatorice avute ??n vedere la elaborarea normelor de munc?? ??i condi??iile corespunz??toare de munc??;

c s?? informeze salariatul asupra condi??iilor de munc?? ??i asupra elementelor care privesc desf????urarea rela??iilor de munc??;

d s?? elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

e s?? asigure confiden??ialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

N. Dispozi??ii finale:

Prevederile prezentului contract individual de munc?? se completeaz?? cu dispozi??iile Legii nr. 53/2003 ??? Codul Muncii ??i ale contractului colectiv de munc?? aplicabil ??ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/na??ional, ??nregistrat sub nr. ??????????????????./????????????????????????..?????? la Inspectoratul Teritorial de Munca a jude??ului/municipiului ?????????????????????.???/Ministerul Muncii ??i Solidarit????ii sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale ??n timpul execut??rii contractului individual de munc?? impune ??ncheierea unui act adi??ional la contract, conform dispozi??iilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prev??zuta in mod expres de lege.

Prezentul contract individual de munc?? s-a ??ncheiat ??n dou?? exemplare, c??te unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele ??n leg??tur?? cu ??ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ??ncetarea prezentului contract individual de munc?? sunt solu??ionate de c??tre instan??a judec??toreasc?? competent?? material ??i teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,

????????????.?????????????????????.??? Semnatura??????????????????

Data ????????????????????????.

Reprezentant legal,
?????????????????????????????????.???.

Pe data ??????????????????????????????. prezentul contract ??nceteaz?? in temeiul art. ???????????????.. din Legea nr. 53-2003 ??? Codul Muncii, cu modific??rile si complet??rile ulterioare ??n urma ??ndeplinirii procedurii legale.

Angajator,

????????????????????????????????????

Alte intrebari despre Contract de munca

TOP RASPUNSURI 2021