ClubLegislatiaMuncii.ro cauta utilizator meniu
Email RSS Facebook Comunica experienta
ClubLegislatiaMuncii.ro

fisa de post pentru profesor


ClubLegislatiaMuncii.ro Q&A


Va rog o fisa de post pentru profesor invatamant liceal

Adaugata in: Fisa postului
Maria Maior
 User  Maria Maior
a intrebat la 29 Aug. 2011
Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubLegislatiaMuncii.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Primesti gratuit raportul "Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021"!


Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare


 

1 raspunsuri

Voteaza raspuns Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
George Andreescu
 Expert George Andreescu (Specialist, Morgan Sol Romania)
a raspuns la intrebare la 29 Aug. 2011

Fisa postului pentru Profesor ??n ??nv??????m??ntul licealI. Identificarea postului

1. Numele ??i prenumele titularului: ............

2. Denumirea postului: Profesor ??n ??nv??????m??ntul liceal

[Dac?? ??n organigrama dvs. denumirea postului difer?? de cea din COR, va trebui s?? mentiona??i ??n fi???? ??i denumirea din COR.]

3. Pozi??ia in COR / Cod: 232101

[??n cazul ??n care denumirea postului din firma dvs. nu se reg??se??te ??n COR, va trebui s?? trece??i codul din COR pentru denumirea cea mai apropiat?? din punct de vedere al sarcinilor ??i responsabilit????ilor.]

4. Departamentul / loca??ia: ??nv??????m??nt liceal

[Repartizarea se va face conform m??rimii, specificului ??i organigramei firmei.]

5. Nivelul postului:
Execu??ie

6. Rela??ii ierarhice control, ??ndrumare, posturi supervizate:
- se subordoneaz?? directorului institu??iei

[Pentru punctele a, b ??i c se va ??ine cont de m??rimea, specificul ??i organigrama firmei.]


II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului

Profesorul instruie??te ??i educ?? elevii prin tipuri de activit????i specifice, urm??rind obiective cognitive, de limbaj, psihomotorii, afective, estetice, ale educa??iei pentru societate, astfel ??nc??t ace??tia, dup?? terminarea studiilor, pe tot parcursul vie??ii, s?? fie toleran??i fa???? de opinii diferite.

[??n func??ie de m??rimea, specificul ??i organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul postului se va reg??si detaliat ??n obiectul contractului definit ??n CIM semnat de p??r??i.]

2. Competen??e personale:

??? s?? aib?? ??nsu??iri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hot??r??re, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiv??, s?? aib?? calit????i psihice necesare spirit de observa??ie, r??bdare, vitez?? de reac??ie, capacitate de orientare ??n spa??iu, capacitate de comunicare etc.;
??? s?? nu aib?? antecedente penale.


3. Descrierea sarcinilor / atribu??iilor / activit????ilor postului

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezent??nd 100% din norma de baz??, corespunz??toare unei p??r??i de 100% din salariu de baz??.
??? este direct r??spunz??tor de ??ndeplinirea ??ntocmai a atribu??iilor ??i prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite ??n prezenta fi????
??? este direct r??spunz??tor de p??strarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune;

Atribu??ii

1. Programarea activit????ii de ??nv????are
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Analizeaz?? planul de ??nv??????m??nt Identificarea aspectelor interdisciplinare ??n cadrul ariei curriculare specifice. Corelarea con??inutului disciplinei de ??nv??????m??nt ??i a activit????ilor de ??nv????are cu obiectivele urm??rite, prevederile programei ??i timpul de ??nv????are.
2. Alege manualul ??i materialele auxiliare Analiza ??i selectarea din oferta de manuale / materiale auxiliare a manualelor / materialelor adecvate posibilit????ilor de ??n??elegere ale elevilor, ??n condi??iile respect??rii cerin??elor legislative ??n vigoare.
3. ??ntocme??te planific??ri calendaristice Corelarea timpilor de lec??ii cu curba de efort a elevilor ??i a sarcinile de ??nv????are, stabilind strategia didactic?? optim?? ??n vederea asigur??rii unei instruiri eficiente. Programarea ??n timp, pe semestre, ??n func??ie de structura anului ??colar, a activit????ilor de ??nv????are, asigur??nd parcurgerea complet?? a con??inuturilor propuse.
4. Revizuie??te planificarea Compararea permanent?? a situa??iei reale cu cea proiectat?? din punctul de vedere al realiz??rii planific??rii, adapt??nd ??i reactualiz??nd planificarea ??n conformitate cu situa??ia real?? ??i situa??iile de ??nv????are existente.

2. Elaborarea proiectului didactic
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Stabile??te obiectivele opera??ionale ale lec??iei Formularea obiectivelor opera??ionale ??n termeni de performan???? ??i adecvat scopului urm??rit. Obiectivele sunt realizate ??n propor??ie de 75% de c??tre elevi.
Stabilirea obiectivelor opera??ionale, astfel ??nc??t s?? existe un echilibru ??ntre dob??ndirea de cuno??tin??e ??i deprinderi, ??n conformitate cu timpul de instruire afectat.
2. Stabile??te con??inutul activit????ii de ??nv????are Identificarea ??i corelarea elementelor de con??inut cu programa ??colar?? ??i cu manualele.
3. Alege strategii didactice Utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ, care transform?? elevul ??ntr-un actor activ al propriei form??ri.
Construirea situa??iilor de ??nv????are care solicit?? participarea creativ?? a c??t mai multor elevi.
4. Realizeaz?? proiectul didactic
Elaborarea proiectului didactic clar ??i explicit, ??in??nd cont de urm??toarele repere:
- rigoare ??tiin??ific??;
- strategii activ-participative;
- obiective opera??ionale corect formulate.
5. Adapteaz?? informa??ia la
posibilit????ile de ??nv????are
??i nivelul de preg??tire a
elevilor Conducerea lec??iei conform proiectului deja stabilit ??i monitorizarea activit????ii elevilor, astfel ??nc??t s?? se ob??in?? maximum de eficien???? a lec??iilor. area informa??iei pe criterii de esen??ialitate, corel??nd
detaliile informa??ionale cu particularit????ile grupului instruit
??i gradul de interes manifestat de elevi.


3. Organizarea activit????ii de ??nv????are
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Organizeaz?? procesul
de transmitere de cuno??tin??e
informa??ii Modul de organizare a cuno??tin??elor de transmis ??i forma de transmitere.
2. Transmite cuno??tin??e Creeaz?? condi??ii optime ??n vederea recept??rii cuno??tin??elor material vizual relevant ??n cantitate suficient??. Exist?? excesul de detalii, transmiterea cuno??tin??elor f??c??ndu-se gradat, ??ntr-o succesiune
logic??.
3. Formeaz?? ??i dezvolt?? deprinderi Capacitatea de organizare a procesului de instruire ??n forme ??i prin situa??ii de ??nv????are adecvate tipului de deprinderi care trebuie formate.
area situa??iilor de ??nv????are care s?? stimuleze g??ndirea elevului, s??-i formeze deprinderile de munc?? ??i studiu necesare instruirii pe durata ??ntregii vie??i.4. Organizarea activit????ii de dezvoltare fizic?? a elevilor pentru profesorii de educa??ie fizic??
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Dezvolt?? poten??ialul fizic al elevilor

Organizarea spa??iului destinat activit????ii de educa??ie fizic??, astfel ??nc??t s?? se asigure desf????urarea controlat?? a acesteia, ??n condi??ii de securitate.
Men??inerea aparatului sportiv ??n stare de func??ionare pentru a putea fi utilizat corespunz??tor nevoilor de preg??tire fizic?? a elevilor. Corelarea gradului de dificultate ??i complexitate a exerci??iilor fizice cu v??rsta ??i condi??ia fizic?? a elevilor, ??n vederea dezvolt??rii armonioase ??i recre??rii elevilor.

2. Educ?? ??i dezvolt?? un stil de via???? igienic ??i s??n??tos Consecven???? ??n urm??rirea respect??rii regulilor de igien?? ??i ??nt??ririi deprinderilor de igien?? ale elevilor. Tact ??n abordarea eventualelor situa??ii de nerespectare a normelor de igien??.


5. Organizarea activit????ilor practice complementare procesului de transmitere de cuno??tin??e
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Stabile??te obiectivele activit????ii de laborator Corelarea experimentului conceput cu teoria avut?? ??n vedere. area tipului de experiment adecvat obiectivelor lec??iei.
2. Preg??te??te activitatea experimental?? Planificarea derul??rii activit????ii ??n func??ie de tipul experimentului. Asigurarea echipamentelor ??i materialelor necesare atingerii obiectivelor instruirii ??n condi??ii de securitate at??t din punct de vedere al utilizatorului, c??t ??i al echipamentului de instruire.
3. Indrum?? ??i supravegheaz?? elevii ??n activitatea de laborator. Coordoneaz?? secven??ele de instruire, instruc??iunile de lucru fiind date pas cu pas, pentru a asigura desf????urarea controlat?? a experimentului.

6. Utilizarea materialelor didactice
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Identific?? situa??iile care necesit?? folosirea materialelor didactice Analiza situa??iilor de ??nv????are ??i identificarea necesarului de material didactic.
2. eaz?? materialele didactice necesare Corelarea materialelor didactice complementare cu con??inuturile de ??nv????are, astfel ??nc??t acestea s?? constituie un suport ??n procesul instructiv-educativ.
3. Utilizeaz?? materiale didactice
Facilitarea ??nv??????rii prin alegerea cu discern??m??nt a materialelor didactice, adaptate cu situa??iile concrete din clas??, ??n vederea asigur??rii unei instruiri eficiente.

7. Elaborarea instrumentelor de evaluare
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Stabile??te obiectivele evalu??rii area con??inuturilor ce urmeaz?? a fi evaluate ??n func??ie de obiectivele evalu??rii.
Corelarea tipurilor de itemi cu natura obiectivelor ??i con??inuturilor.
2. Elaboreaz?? instrumentele de evaluare Creativitate ??n privin??a formatului ales, respect??nd particularit????ile de v??rst?? ale elevilor, obiectivele ??i con??inuturile evalu??rii.
Decide asupra baremului ??i condi??iilor de evaluare, astfel ??nc??t s?? se ob??in?? o evaluare c??t mai obiectiv??.

8. Evaluarea cuno??tin??elor elevilor
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Administreaz?? instrumente de evaluare Asigurarea condi??iilor materiale necesare aplic??rii instrumentelor de evaluare, ??n vederea ob??inerii unei evalu??ri obiective ??i unitare a tuturor elevilor. Consecven??a ??n administrarea probelor de evaluare.
2. Apreciaz?? cantitativ ??i calitativ rezultatele
elevilor
Analiza ierarhic??, pe colectivul de elevi ??i procentul pe itemi a rezultatelor evalu??rii elevilor.
3. Valorific?? rezultatele evalu??rii Valorificarea, dup?? caz, a rezultatelor elevilor ??n scopul diagnozei sau selec??iei elevilor.
Stabilirea strategiilor didactice adecvate ??n scopul remedierii deficien??elor procesului educa??ional, ??n func??ie de rezultatele ??nregistrate la evaluare.
4. Faciliteaz?? comunicarea elev-elev, profesor-elev, elev-profesor Construirea unor situa??ii adecvate de lucru ??i de comunica
re ??n vederea facilit??rii schimbului de informa??ii elev-elev
??i cadru didactic-elev

9. Evaluarea parametrilor psiho-pedagogici
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Estimeaz?? posibilit????ile de ??nv????are ale elevilor Capacitatea de analiz?? ??n vederea identific??rii ??n urma observ??rii ??n diverse situa??ii a stilului de ??nv????are al fiec??rui elev.
2. Valorific?? evaluarea
posibilit????ilor de ??nv????are ale elevilor Flexibilitate, adaptabilitate ??i creativitate ??n construirea lec??iilor, astfel ??nc??t s?? fie valorificate toate situa??iile de ??nv????are existente ??ntr-un colectiv de elevi. area celor mai eficiente tehnici ??n vederea facilit??rii ??nv??????rii ??i regl??rii procesului instructiv-educativ ??n func??ie de posibilit????ile ??i ritmul de asimilare proprii grupului instruit.


10. Dezvoltarea comportamentului prosocial
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Mediaz?? procesul de interiorizare a sistemului de valori ale societ????ii area de modele sociale relevante pentru sistemul de valori al societ????ii.
Analiza situa??iilor ??n care apar astfel de modele pentru crearea unui sistem propriu de valori al elevului.
2. Asigur?? cunoa??terea, ??n??elegerea ??i ??nsu??irea
regulilor sociale Capacitatea de a exprima ??i analiza ??ncontinuu cu elevii regulile sociale corelat cu particularit????ile de v??rst??, de a evalua obiectiv comportamentul social al acestora.
3. Promoveaz?? un comportament social dezirabil Capacitatea de a motiva ??i corecta comportamentul elevului prin aplicarea recompenselor ??i sanc??iunilor, ca urmare a evalu??rii comportamentelor prin prisma regulilor existente ??n familie, ??coal?? ??i societate.

11. Comunicare cadru didactic-elev
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Alege modalit????i de comunicare Corelarea modalit????ilor de comunicare cu con??inutul informa??iei, particularit????ile de v??rst?? ??i individuale ale membrilor grupului instruit.
Eficien??a modalit????ilor de comunicare.
Identificarea modalit????ilor de comunicare adecvate situa??iilor concrete, ??n vederea realiz??rii scopului educa??ional.
2. Transmite informa??ii cu caracter instructiv-educativ Limbajul utilizat favorizeaz?? atingerea obiectivelor propuse.
Modul de transmitere a informa??iilor ??i calitatea acestora corespund obiectivelor propuse.
3. Utilizeaz?? feed-back-ul ??n comunicare Analiza acurate??ii ??i integrit????ii mesajului receptat de elev, prin comparare cu mesajul transmis, ??n vederea stabilirii disfunc??ionalit????ilor canalului de comunicare, ??nl??turarea perturba??iilor care afecteaz?? calitatea comunic??rii.
12. Comunicarea dintre cadrele didactice
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Identific?? posibile domenii conexe de colaborare
Capacitatea ridicat?? de a utiliza limbajul specific unor domenii conexe.
2. Se intereseaz?? despre elevi Capacitatea cadrului didactic de a culege ??i structura informa??iile despre dezvoltarea ??i evolu??ia elevilor.
3. Discut?? aspecte metodice ??i pedagogice ale activit????ii didactice Apelarea la tehnici de comunicare adecvate pentru redarea unor aspecte metodice ??i pedagogice. Analiza ??i aprofundarea aspectelor metodice ??i pedagogice ale activit????ii didactice.


13. Implicarea familiei ??n activit????ile formativ-educative
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Realizeaz?? unitatea de cerin??e ??coal??-familie Capacitatea de analiz?? a opiniilor familiei ??i de selectare a unora dintre ele, pentru o strategie educativ?? adecvat?? elevului.
2. Determin?? implicarea familiei Capacitatea de a implica familia ??ntr-un demers formativ-educativ coerent care s?? sprijine dezvoltarea elevului.

14. Men??inerea rela??iei familie ??? unitate ??colar??
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Informeaz?? familia Calitatea ??i periodicitatea leg??turii cu familia, ??n func??ie de obiectul educativ urm??rit ??i de problemele ap??rute.
2. Solicit?? informa??ii
Capacitatea de a ob??ine informa??ii relevante pentru familie, respectiv pentru demersul didactic.
3.
Consiliaz?? familia elevului, propune solu??ii
Capacitatea de a descoperi cauza unui fenomen comportament ??i de a propune solu??ii pertinente.

15. Dezvoltarea curriculumului op??ional
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Stabile??te curriculum op??ional Capacitatea de analiz?? a resurselor existente ??n ??coal??, ??n vederea corel??rii acestor resurse cu curriculumul op??ional ??i necesit????ile elevilor.
2. Stabile??te con??inutul
pentru curriculum
op??ional Discern??m??nt ??n selectarea con??inutului curriculumului op??ional, astfel ??nc??t acesta s?? r??spund?? obiectivelor propuse, nevoilor ??i timpului disponibil al elevului.
3. Dezvolt?? curriculumul op??ional Identificarea resurselor informa??ionale adecvate con??inutului stabilit.
Creativitate ??n selectarea activit????ilor, situa??iilor de lucru, astfel ??nc??t acestea cap??t?? un caracter antrenant.


16. Dezvoltarea profesional??
Nr. crt. Elemente de competen???? Indicatori de performan????
1. Identific?? nevoile proprii de dezvoltare Obiectivitatea ??n autoevaluare ??i identificarea necesarului de autoinstruire, ??n func??ie de dinamica informa??iei ??n domeniu.

2. Dezvolt?? cuno??tin??e proprii Identificarea surselor de informare, programarea studiului individual, astfel ??nc??t s?? acopere nevoile de dezvoltare, personale ??i ale sistemului.
Manifest?? interes pentru nou ??i consecven???? ??n procesul de autoinstruire.
3. Dezvolt?? deprinderi proprii Exersarea deprinderilor ??n vederea desf????ur??rii activit????ii la nivelul de calitate propus.


??? asigur?? calitatea ??i eficien??a muncii pe care o desf????oar??;
??? asigur?? climatul de munc?? eficient;
??? respect?? condi??iile deontologice specifice profesiei;
??? s?? anun??e din prima zi conducerea ??mboln??virea sa, iar dac?? ??mboln??virea a intervenit ??n alt?? localitate, s?? comunice ??n scris, ??n aceea??i zi, cu excep??ia cazurilor grave;
??? s?? respecte dispozi??iile legale privind p??strarea secretului de serviciu referitoare la date, documente sau informa??ii care nu sunt destinate publicit????ii;
??? s?? nu desf????oare ??i s?? nu favorizeze activit????i generatoare de concuren???? neloial??, acte sau fapte care, potrivit Legii 11/91, sunt contrare bunei credin??e ??i uzan??elor cinstite;
??? s?? manifeste disponibilitate c??tre dialog, receptivitate, calm, tact ??n rela??iile de serviciu;
??? s?? r??spund?? la toate solicit??rile venite din partea conducerii pentru ??ndeplinirea unor sarcini conforme fi??ei postului;
??? s?? fie cinstit, loial ??i disciplinat, d??nd dovad?? ??n toate ??mprejur??rile de o atitudine civilizat?? ??i corect?? fa???? de toate persoanele cu care vine ??n contact;
??? s?? respecte cu stricte??e regulile de protec??ie a muncii si PSI din obiectivul unde desf????oar?? serviciul;
??? angajatul trebuie s?? utilizeze, potrivit instruc??iunilor de utilizare a substan??ele periculoase, instala??iilor, utilajele, ma??inile, aparatura ??i echipamentele de lucru;
??? s?? acorde ajutor at??t c??t este ra??ional posibil oric??rui alt salariat aflat ??ntr-o situa??ie de pericol;
??? angajatul va desf????ura activitatea ??n a??a fel ??nc??t s?? nu expun?? la pericole de accidentare sau ??mboln??vire profesional?? persoana proprie sau alte persoane, ??n conformitate cu preg??tirea ??i instruirea ??n domeniul protec??iei muncii primit?? de la angajatorul s??u;
??? s??-??i ??nsu??easc?? ??i s?? respecte normele ??i instruc??iunile de protec??ie a muncii ??i m??surile de aplicare a acestora;
??? s?? aduc?? la cuno??tin???? de ??ndat?? administratorului accidentele de munc?? suferite de propria persoan?? sau de alte personae din institu??ie;
??? s?? coopereze cu persoanele cu atribu??ii specifice ??n domeniul securit????ii ??i s??n??t????ii ??n munc??, at??t timp c??t este necesar, pentru realizarea oric??rei sarcini sau cerin??e impuse de autoritate competent?? pentru prevenirea accidentelor ??i bolilor profesionale;
??? s?? refuze ??ntemeiat executarea unei sarcini de munc?? dac?? aceasta ar pune ??n pericol de accidentare sau ??mboln??vire profesional?? persoana sa sau a celorlal??i participan??i.
??? s?? informeze de ??ndat?? conducerea despre orice deficien???? constatat?? sau eveniment petrecut;
??? s?? execute alte activit????i ??n leg??tur?? cu ??ndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.


[??n func??ie de m??rimea, specificul ??i organigrama firmei, sarcinile/ atribu??iile/ activit????ile, responsabilit????ile postului pot diferi.
Aten??ie! R??spunderea juridic?? generat?? de nerespectarea obliga??iilor stabilite prin prezenta se va stabili ??n conformitate cu prevederile legisla??iei ??n vigoare, precum ??i ??n baza procedurilor reglementate ??n Regulamentul Intern al firmei.]

5. Condi??iile de lucru ale postului

a. Desf????urarea activit????ii
Profesorul ????i desf????oar?? activitatea ??ntr-un mediu organizat, institu??ionalizat, ??n ??coli publice sau particulare;
Unele activit????i se desf????oar?? ??n aer liber, iar preg??tirea activit????ii se realizeaz?? ??i acas??.
b. Condi??ii de formare profesional?? Particip?? la diverse traininguri, conferin??e.

[Condi??iile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiec??rei firme, ??n func??ie de condi??iile specifice ??i de posibilit????i, precum ??i de nevoile pentru postul respectiv ??n firm??.]

6. Gradul de autonomie

Profesorul are libertate de decizie ??n ceea ce prive??te alegerea manualelor, materialelor didactice ??i strategiilor de ??nv????are utilizate la clas??;
Profesorul are libertate de decizie ??n ceea ce prive??te selectarea metodelor de evaluare relevante pentru materia predat?? ??i ??n conformitate cu obiectivele stabilite prin program??;
Prin specificul activit????ii sale, profesorul interac??ioneaz?? ??n permanen???? cu elevi, p??rin??i ??i alte cadre didactice.

[Se refer?? la alte posturi dec??t cele aflate in subordinea directa. Autoritatea se stabile??te in fiecare firm?? de c??tre conducere, pentru fiecare post ??n parte - ??n func??ie de m??rimea, specificul ??i organigrama firmei.

a. Delegare ??nlocuitori, sarcini delegate

??? Doar ??n situa??ii de urgen????
[De obicei, fiecare firm?? stabile??te ??i men??ioneaz?? numele persoanei ??nlocuitoare, cu precizarea responsabilit????ilor ??i a sarcinilor pe perioada deleg??rii.]

7. Indicatori de performan????SMO:
Modul de ??ndeplinire cantitativ?? ??i calitativ?? a sarcinilor;
Modul de r??spuns la alte solicit??ri dec??t cele curente.
[??n func??ie de specificul firmei, pot fi utiliza??i indicatori diferi??i, cu valori diferite, ??n limitele responsabilit????ilor ??i performan??elor cerute de post.]

7. Evolu??ii posibile
Conform statutului cadrului didactic

[Se stabile??te ??n func??ie de planificarea carierei din fiecare firm??.]

III. Specifica??iile postului

1. Nivelul de studii
Studii superioare

[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

2. Aptitudini personale

- abilitatea de a folosi cuvintele fluent;
- rapiditate ??n reac??ii ??i judecat??;
- abilitate de a improviza;
- abilitatea de a crea;
- punctualitate.

[??n func??ie de specificul ??i m??rimea firmei, precum ??i de nevoile pentru postul respectiv ??n firm?? se pot solicita ??i alte competen??e.]

3. Program de lucru


Data


Numele ??i semn??tura titularului postului, Numele ??i semn??tura superiorului ierarhic,

A P R O B A T
Director General

Alte intrebari despre Fisa postului

TOP RASPUNSURI 2021
Un fost angajat, pensionat de la institutia noastra, a avut un contract individual de munca pe perioada determinata de 3...[citeste mai mult]
Publicat la data 13 Sep. 2021 1 raspuns
In perioada 1989-1993 am lucrat la TCL Cernavoda, apoi si-a schimbat numele TAGCM - Constanta. Am nevoie sa scot...[citeste mai mult]
Publicat la data 17 Sep. 2021 5 raspunsuri
Buna ziua,Am urmatoarea situatie: lucrez la o institutie care momentan nu este institutie publica si tin locul unei...[citeste mai mult]
Publicat la data 17 Sep. 2021 2 raspunsuri